JAVA练习:金额转换

题目:键盘输入金额,将金额转换为大写,然后打印出账单上应写的文字。

1.实现思路:

2.程序运行截图:

3.程序实现代码:

public class jezh {
  public static void main(String[] args){
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    System.out.println("请输入要转换的数字:");
    int xyz=sc.nextInt();
    if(xyz<=9999999){
    pj(xyz);
    }else{
      System.out.println("金额过大!");
    }
  }
  public static void pj(int a){
    String mmm="";
    while(a!=0){
      int temp=a%10;
      String nnn=zh(temp);
      mmm=nnn+mmm;
      a/=10;
    }
    int lll=7-mmm.length();
    for (int i = 0; i < lll; i++) {
      mmm="零"+mmm;
    }
    String[] dw={"佰","拾","万","仟","佰","拾","元"};
    for (int i = 0; i < 7; i++) {
      System.out.print(mmm.charAt(i)+dw[i]);
    }
  }
  public static String zh(int a){
    String[] abc={"零","壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"};
    return abc[a];
  }
}

将悲伤的事对半分吧,将快乐的事拼凑成双吧